Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2018

8728 d3aa 500

March 02 2018

0898 0b21 500

Cracow

Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viapoppyseed poppyseed
7929 a4f5 500
Reposted from777727772 777727772 viamadamemonroe madamemonroe
1806 fbd5
Reposted fromGIFer GIFer viainto-black into-black
5109 bdc3
Reposted fromOFFka OFFka viaFlowialiusz Flowialiusz
Reposted fromFlau Flau viaFlowialiusz Flowialiusz
8859 8272
Reposted fromdelain delain viapoppyseed poppyseed
6618 4df0 500
Reposted fromtfu tfu viapoppyseed poppyseed
6146 4831
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaseleneskin seleneskin
6325 79d9 500
Reposted frombrumous brumous viaseleneskin seleneskin
1114 ddbd
Reposted fromfatique fatique viamonikasamodobro monikasamodobro

Co koty pamiętają z dni?

Pamiętają, jak wraca się z zimna,
i miejsce najcieplejsze, i gdzie dostają jeść.
I gdzie zadano im ból, pamiętają wrogów,
nerwowość ptaków, ciepłe opary ziemi,
użyteczność kurzu.
Pamiętają skrzypienie łóżka, krok właściciela,
smak ryby, cudowną śmietanę.
Koty pamiętają z dni to, co ważne.
Wspomnieniom bez wartości pozwalają odejść
i zapadają w sen mocniejszy niż my,
którym pęka serce, bo pamiętamy
tyle rzeczy nieważnych.

— Brian Patten - Rzeczy nieważne.
Reposted fromnutt nutt viamonikasamodobro monikasamodobro

February 19 2018

Play fullscreen
Reposted bydancingwithaghostFlowialiuszsmutekipapierosy

February 16 2018

8366 20bb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamonikasamodobro monikasamodobro
5964 8d44
Reposted frombrumous brumous viamonikasamodobro monikasamodobro
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl